Toimintasuunnitelma 2020

Leppävaaran kansalliset seniorit ry on hyväksynyt strategian vuosille 2019 – 2020, jota se on pyrkinyt noudattamaan resurssiensa mukaisesti. Osa sen tavoitteista on toteutunut, mutta haasteita on vielä runsaasti jäljellä. Senioriliitto on haastanut jäsenyhdistyksensä jälleen jäsenhankintaan kilpailun merkeissä. Myös LEKS:n pitää olla tässä kisassa mukana vuoden 2018 kilpailun voittajana omassa sarjassaan. Tavoitteeksi asetetaan vähintään 20 uutta jäsentä. Sen saavuttaminen vaatii tiedottamista, aktiivisia kontakteja sekä jokaisen jäsenen mukana oloa hankintatyössä.

Lähivuosien menestyminen ohjelmoinnissa ja ohjelmatarjonnassa on nostanut odotuksia, joihin yhdistyksen pitää osata vastata, voidakseen palvella mahdollisimman hyvin jäsenkuntaansa. Vuosi sitten hyväksytyn tavoiteohjelman osioista moni on vielä saavuttamatta ja se vaatii jatkuvaa uudistumista. Erityisesti yhdessäolo ja yhteenkuulumisen vahvistaminen vaativat uusia ideoita ja toimenpiteitä, jotta jokainen tuntee kuuluvansa joukkoon ja tutustuu toisiinsa. Tähän mm. torstaitiimat ja yhteiset retket antavat hyvät mahdollisuudet. Yhteenkuuluvuutta lisää myös mahdollisuus toimia ja vaikuttaa yhdistyksessä, joten jäsenmäärän kasvaessa tarjontaa erilaisiin aktiviteetteihin voidaan lisätä.

Yhdistyksen talous on tasapainossa, mikä antaa mahdollisuuksia myös uusiin toimintakokeiluihin.

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

- toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

- edistää heidän henkistä vireyttään,

- jakaa eläkeläisten edunvalvontaan ja terveydenhoitoon liittyvää tietoutta sekä

- pitää yhteyttä muihin eläkeläisjärjestöihin.

Hallinto

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuun 15. päivänä ja syyskokous viimeistään marraskuun 15. päivänä. Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja 2-10 hallituksen jäsentä sekä nimetään yhdistyksen edustajat eri yhteisöihin. Hallituksen kokouksia pidetään tarvittaessa.

Varsinainen toiminta

Jäsenten kokoontumiset jatkuvat joka kuukauden parillisella viikolla torstaisin torstaitiimojen merkeissä Elä ja Asu Seniorikeskuksessa Leppävaarassa. Tiimoja on vuonna 2020 yhteensä 18. Perinteiset syntymäpäivät vietetään tammikuun toisena kokoontumistorstaina. Alustajiksi kutsutaan eri alojen asiantuntijoita jäsenistöltä saatavien toivomusten mukaan, jolta pohjalta hallitus laatii tiimakohtaisen ohjelman. Kevään 2020 alustava ohjelmaluonnos on liitteenä. Syyskauden ohjelman laatii vuodelle 2020 valittava uusi hallitus.

Jäsenille varaudutaan järjestämään erilaisia teatteri- ja tutustumisretkiä, käyntejä kulttuuritapahtumiin sekä aktivoidaan heitä omatoimiseen osallistumiseen muiden yhteisöjen tarjoamiin tilaisuuksiin. Huomiota kiinnitetään erityisesti ikäihmisten fyysisen toimeliaisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen ja yksinäisyyden ehkäisyyn. Niin haluttaessa käynnistetään ja ylläpidetään erilaista kerhotoimintaa.

Kansallisen senioriliiton, Uudenmaan kansallisen senioripiirin ja Espoon Eläkeläisten Keskusliitto ry:n jäsenyhdistyksenä osallistumme niiden järjestämiin koulutus- ja virkistystilaisuuksiin ja hallintoon.

Jatketaan yhteistyötä Espoon kaupungin, Laurean ja Leppävaaran Rotaryklubin kanssa erilaisissa yhdistyksen tarkoitusta tukevissa projekteissa. Olemme avoimia muidenekin yhdistyksen tavoitteita ja tarkoitusperiä edistävien yhteisöjen kanssa tapahtuvalle yhteistyölle.

Viestintä

Kevät- ja syyskauden ohjelma jaetaan jäsenille joko sähköpostilla tai postitse. Ohjelmat ovat luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilla www.leppavaara.senioriyhdistys.fi. Jäsenistöä informoidaan ensisijaisesti sähköpostin välityksellä ajankohtaisista eläkeläisiä kiinnostavista tapahtumista Espoossa. Toiminnasta kerrotaan myös espoolaisissa lehdissä.

Selvitetään tarve ja mahdollisuudet oman Facebookin luomiseen. Aktivoidaan myös jäsenkunta viestittämään yhdistykseen kohdistuvista odotuksistaan toiveistaan.

Hyväksikäytetään myös Senioriliiton ylläpitämää Kilta-järjestelmää kaikissa siihen soveltuvissa toiminnoissa.

Palkitseminen

Palkitsemme yhdistyksen toimintaan aktiivisesti osallistuneita ja sen hyväksi merkittävällä tavalla vaikuttaneita henkilöitä Senioriliiton ansiomerkeillä ja muilla yhdistyksen toimintaan sopivilla tavoilla.

Talouden hoito

Toiminta rahoitetaan ensisijaisesti jäsenmaksuilla, jonka hallitus ehdottaa pidettäväksi ennallaan eli 27 euroa/jäsen.

Kaksi kertaa vuodessa järjestetään arpajaiset ja torstaitiimojen yhteydessä kerätään kahvimaksu. Espoon kaupungilta anotaan järjestöavustusta kuten edellisinäkin vuosina. Selvitetään myös muita mahdollisia varainhankintamahdollisuuksia.