Toimintasuunnitelma 2021


Toimintasuunnitelma vuodelle 2021                                                                       

Leppävaaran kansalliset seniorit ry on hyväksynyt strategian vuosille 2019 – 2020, jota se on pyrkinyt noudattamaan resurssiensa mukaisesti. Vuoden 2020 alussa maailman laajuisena levinnyt Covid-epidemia keskeytti kuitenkin pahasti Yhdistyksen toiminnan ja vaikuttaa siltä, että se rajoittaa toimintaa vielä vuoden 2021 aikana. Tämän takia strategia on voimassa myös vuonna 2021. Strategiaan kirjattuja haasteita on vielä runsaasti jäljellä. Senioriliitto on haastanut jäsenyhdistyksensä jälleen jäsenhankintaan kilpailun merkeissä. Yksi suurista haasteista on jäsenmäärän kasvattaminen, mikä on myös Senioriliiton yksi päätavoitteista. Yhdistyksemme tavoitteeksi asetetaan vähintään 10 uutta jäsentä. Sen saavuttaminen vaatii tiedottamista, aktiivisia kontakteja sekä jokaisen jäsenen mukana oloa hankintatyössä.

Lähivuosien menestyminen toiminnan ohjelmoinnissa ja ohjelmatarjonnassa on nostanut odotuksia, joihin yhdistyksen pitää osata vastata, voidakseen palvella mahdollisimman hyvin jäsenkuntaansa. Erityisesti yhdessäolo ja yhteenkuulumisen vahvistaminen vaativat uusia ideoita ja toimenpiteitä, jotta jokainen tuntee kuuluvansa joukkoon ja tutustuu toisiinsa. Tähän mm. torstaitiimat ja yhteiset retket antavat hyvät mahdollisuudet. Yhteenkuuluvuutoimia jäsentensä yhdyssiteenä,edistää heidän henkistä vireyttään,j akaa eläkeläisten edunvalvontaan ja terveydenhoitoon liittyvää tietoutta, pitää yhteyttä muihin eläkeläisjärjestöihintta lisää myös mahdollisuus toimia ja vaikuttaa yhdistyksessä, joten jäsenmäärän kasvaessa tarjontaa erilaisiin aktiviteetteihin voidaan lisätä.

Yhdistyksen talous on tasapainossa, mikä antaa mahdollisuuksia myös uusiin toimintakokeiluihin.

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • toimia jäsentensä yhdyssiteenä,
  • edistää heidän henkistä vireyttään,
  • jakaa eläkeläisten edunvalvontaan ja terveydenhoitoon liittyvää tietoutta
  • pitää yhteyttä muihin eläkeläisjärjestöihin         

Hallinto

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuun 15. päivänä ja syyskokous viimeistään marraskuun 15. päivänä. Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja 2-10 hallituksen jäsentä sekä nimetään yhdistyksen edustajat eri yhteisöihin. Hallituksen kokouksia pidetään tarvittaessa.

Varsinainen toiminta

Jäsenten kokoontumiset jatkuvat joka kuukauden parillisella viikolla torstaisin torstaitiimojen merkeissä Elä ja Asu Seniorikeskuksessa tai koronan jatkuessa Albergan kartanolla Leppävaarassa. Tiimoja on vuonna 2021 yhteensä 18. Perinteiset syntymäpäivät vietetään tammikuun toisena kokoontumistorstaina. Alustajiksi kutsutaan eri alojen asiantuntijoita jäsenistöltä saatavien toivomusten mukaan, jolta pohjalta hallitus laatii tiimakohtaisen ohjelman erikseen kevät- ja syyskaudelle. Kevään 2021 alustava ohjelmaluonnos on liitteenä. Syyskauden ohjelman laatii vuodelle 2021 valittava uusi hallitus.

Jäsenille varaudutaan järjestämään erilaisia teatteri- ja tutustumisretkiä, käyntejä kulttuuritapahtumiin sekä aktivoidaan heitä omatoimiseen osallistumiseen muiden yhteisöjen tarjoamiin tilaisuuksiin. Huomiota kiinnitetään erityisesti ikäihmisten fyysisen toimeliaisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen ja yksinäisyyden ehkäisyyn. Niin haluttaessa käynnistetään ja ylläpidetään erilaista kerhotoimintaa jäsenkunnan niin halutessa.

Kansallisen senioriliiton, Uudenmaan kansallisen senioripiirin ja Espoon Eläkeläisten Keskusliitto ry:n jäsenyhdistyksenä osallistumme niiden järjestämiin koulutus- ja virkistystilaisuuksiin ja hallintoon. Jatketaan yhteistyötä Espoon kaupungin, Laurean ja Leppävaaran Rotaryklubin kanssa erilaisissa yhdistyksen tarkoitusta tukevissa projekteissa. Olemme avoimia muidenkin yhdistyksen tavoitteita ja tarkoitusperiä edistävien yhteisöjen kanssa tapahtuvalle yhteistyölle.

Viestintä

Kevät- ja syyskauden ohjelma jaetaan jäsenille joko sähköpostilla tai postitse. Ohjelmat ovat luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilla www.leppavaara.senioriyhdistys.fi. Jäsenistöä informoidaan ensisijaisesti sähköpostin välityksellä ajankohtaisista eläkeläisiä kiinnostavista tapahtumista Espoossa. Toiminnasta kerrotaan myös espoolaisissa lehdissä.

Aktivoidaan myös jäsenkunta viestittämään yhdistykseen kohdistuvista odotuksistaan ja toiveistaan. Hyödynnetään myös Senioriliiton ylläpitämää Kilta-järjestelmää kaikissa siihen soveltuvissa toiminnoissa.

Palkitseminen

Palkitsemme yhdistyksen toimintaan aktiivisesti osallistuneita ja sen hyväksi merkittävällä tavalla vaikuttaneita henkilöitä Senioriliiton ansiomerkeillä ja muilla yhdistyksen toimintaan sopivilla tavoilla.

Talouden hoito

Toiminta rahoitetaan ensisijaisesti jäsenmaksuilla, jonka hallitus ehdottaa pidettäväksi ennallaan eli 27 euroa/jäsen, josta 15 euroa menee senioriliitolle.

Kerran vuodessa järjestetään arpajaiset ja torstaitiimojen yhteydessä kerätään kahvimaksu. Espoon kaupungilta anotaan järjestöavustusta kuten edellisinäkin vuosina. Selvitetään myös muita mahdollisia varainhankintamahdollisuuksia.